O nás

Naším cieľom je vytvoriť bezpečné, láskavé, rešpektujúce, podnetné a kreatívne prostredie pre deti na základe ich potrieb.  

Pri príchode dieťaťa medzi nás, kladieme dôraz na adaptáciu, ktorá začína v prítomnosti rodiča. Dĺžka adaptácie je prispôsobená potrebám dieťaťa tak, aby jeho prechod z rodiny do jaslí resp. školky bol čo najmenej stresujúci pre dieťa a rodiča.

V triede menších detí pristupujeme k deťom s láskou (objatie, pohladenie, bezpečné hranice  podľa potrieb dieťaťa). Učíme deti samoobslužné činnosti v nádväznosti na vyšsie spomenutý princíp pedagogiky Márie Montessori (vedieť sa sám obliecť, najesť, …. ). 

V triede väčších detí pomocou montessori aktivít umožnujeme deťom získať zručnosti z rôznych tém inovatívnym a zážitkovým spôsobom v špecialne upravenej a montessori pomôckami vybavenej triede odborne vyškoleným učiteľkou. Týmito pômocky pomáhame deťom prepájať získane poznatky s praktickým životom.

Zároveň kladieme dôraz na zdravý životný štýl (zdravá strava, pobyt vonku takmer za každého počasia, cvičenie pre zdravé hôžky a dobré držanie tela, senzomotorický chodník, bylinková záhrada, do budúcna sauna, …).

Rozvoj kreatívnych schopností podporujeme v tvorivom ateliéri. Anglický jazyk prinášame deťom formou piesní, tanca a hier zážitkovou formou.

V budúcnosti je našim cieľom poskytnúť deťom kontinuálne (tj. bezpečné a nemenné) vzdelávanie od jaslí až po  základnú školu v duchu princípov inovatívneho vzdelávania.

“ Pomôž mi, aby som to dokázal sám.”

    Maria Montessori